मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट सिर्जित वातावरणीय प्रभाव (रिपोर्ट)

  • Published Date : July 19, 2020

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट सिर्जित वातावरणीय प्रभाव
(वातावरण व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था)

Final FINAL Melamchi Nep Report