Honorary Members

  • Published Date : March 13, 2019
Share:

Krishna Prashad Sigdel
Founder President
01-4015728, 4015654 (R), 4373215(O), 9851027693(M)

Raghu ji Pant
Senior Columnist 
Kathmandu
01 4272675 (R) 9841346246

Hem Bahadur Bista
9851031164 (M)

Rajendra Dahal
Editor Shikshak Monthly Magazine
Kathmandu PO Box: 166
01 4436266(R) 01 5543252 (O)

Mr. Bhairab Risal
Former President
Freelance Journalist
Kathmandu
01-4232052

Dr. Mohan Man Saiju
Development Expert
Kathmandu
01 5521372(R)

Late Mr. Manzooral Haque
Forest Expert
Kathmandu
01 4494964(R)

Mr. Prachanda Man Singh Pradhan
Founder NEFEJ
Kathmandu
01 4035201(R)

Mr. Narendra Prasad Upadhaya
Founder NEFEJ
Ediotor- The Telegraph Weekly
Kathmandu
01 4770370(R)

Mr. Binaya Gurbacharya
Former President
Correspondent, Mainichi Newspaper, Japan
Kathmandu
01-4228877

Ganesh Shah
Environment Engineer
Mobile: 9851079522
01 4473226 (R) , [email protected]

Dhurba Hari Adhikari
Founder
Mobile: 9851031677, [email protected]

Adityaman Shrestha
Senior Journalist
Mobile: 9818230111, [email protected]

Tirtha Koirala
Editor ThahaKhabar
Mobile: 9851046396, [email protected]